ថាន់ សុខខេន

ថាន់ សុខខេន

Thann Sokkhen

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++