ថាន់ សុខខេន

ថាន់ សុខខេន

Thann Sokkhen

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++