ឈិន ឆាយរ៉ាគូ

ឈិន ឆាយរ៉ាគូ

Chen Chayrath

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++