គន់ ធនវុឌ្ឍ

គន់ ធនវុឌ្ឍ

Kun Thun vuth

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++