វ៉ាន់ សុខបញ្ញារាជ

វ៉ាន់ សុខបញ្ញារាជ

Vann Sokhomaphangareach

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++