ឱ ពេជ្រវិជ្ផា

ឱ ពេជ្រវិជ្ផា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++