លាង តុងឡេង

លាង តុងឡេង

Leang Tongleng

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++