វ៉ាន់ សុមាន

វ៉ាន់ សុមាន

Vann Sokmean

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស International School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation