វ៉ាន់ សុមាន

វ៉ាន់ សុមាន

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស International School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation