សុខ ដេវីដ

សុខ ដេវីដ

Sok Devid

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. JavaScript
  4. PHP & My SQL
  5. Website Design With CSS