គីវ សិទ្ឋ វុទ្ឋី

គីវ សិទ្ឋ វុទ្ឋី

Kiv Seth Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing