គីវ សិទ្ឋ វុទ្ឋី

គីវ សិទ្ឋ វុទ្ឋី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing