សេង ដារិទ្ឋ

សេង ដារិទ្ឋ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++