ហ៊ន់ បូទុំ

ហ៊ន់ បូទុំ

​មកពី ៖ ក្រសួងកសិកម្ម

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning