ហ៊ន់ បូទុំ

ហ៊ន់ បូទុំ

Horn Botum

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី ក្រសួងកសិកម្ម

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning