ញឹម វង្សម៉ាលី

ញឹម វង្សម៉ាលី

Nhim Vongmaly

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++