ស៊ាង ពិសិដ្ឋ

ស៊ាង ពិសិដ្ឋ

Seang Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. JavaScript
  4. Website Design With CSS