ឃឹម ស្រីរ័ត្ន

ឃឹម ស្រីរ័ត្ន

Khoem Srey Roth

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Beginning
  3. Website Design With CSS