ឃឹម ស្រីរ័ត្ន

ឃឹម ស្រីរ័ត្ន

Khoem Srey Roth

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning