ហ៊ន់ ស្រីនិច

ហ៊ន់ ស្រីនិច

Horn Sreynich

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++