ឡុង រ័ត្នមុនីតា

ឡុង រ័ត្នមុនីតា

Long Rothmonyta

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++