សុខ សុផានិត

សុខ សុផានិត

Sok Sophanith

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Webmaster
  2. PHP & My SQL