យ៉ាន់​ ដូណា

យ៉ាន់​ ដូណា

Yann Dona

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ី Of Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning