លី​ ក៉ែវសុវណ្ណដារ៉ា

លី​ ក៉ែវសុវណ្ណដារ៉ា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning