ហ៊ិន ស្រីលក្ខណ៍

ហ៊ិន ស្រីលក្ខណ៍

Hin Sreylak

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning