ជឹង ជាហ៊ួ

ជឹង ជាហ៊ួ

Joeng Cheahour

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី National Institute of Posts, Telecoms & ICT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS