វង់ វឌ្ឍនា

វង់ វឌ្ឍនា

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++