វង់ វឌ្ឍនា

វង់ វឌ្ឍនា

Vong Vatana

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++