ឡាយ គីមពីវ

ឡាយ គីមពីវ

Lay Kimpiv

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++