ឈុំ ស្រីឡូត

ឈុំ ស្រីឡូត

Chhom Srey Laut

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5