សន ឃាយុ

សន ឃាយុ

​មកពី ៖ National Polytechnic Institute of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++