ហុង លាងហួរ

ហុង លាងហួរ

​មកពី ៖ National Polytechnic Institute of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++