ហុង លាងហួរ

ហុង លាងហួរ

Hong Leanghuor

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++