ប្រាក់ ពិសិដ្ឋ

ប្រាក់ ពិសិដ្ឋ

Prak Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Java Programing
  3. Website Design With CSS