ទក សុវណ្ណារ័ត្ន

ទក សុវណ្ណារ័ត្ន

Tork Sovannarath

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL