ស៊ីម សុវណ្ណារុណ

ស៊ីម សុវណ្ណារុណ

Sim Sovannarun

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop