ស៊ីម សុវណ្ណារុណ

ស៊ីម សុវណ្ណារុណ

​មកពី ៖ សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop