ជឹម សុវណ្ណារា

ជឹម សុវណ្ណារា

Choem Sovannara

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop