ម៉ម សារ៉ុន

ម៉ម សារ៉ុន

Mom Sarom

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network