ឡាក់ ស៊ាងហោ

ឡាក់ ស៊ាងហោ

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថានកុសុមៈ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning