ឡាក់ ស៊ាងហោ

ឡាក់ ស៊ាងហោ

Lak Seanghor

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថានកុសុមៈ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning