វង្សចន្ទ័ កាស៊ីង

វង្សចន្ទ័ កាស៊ីង

VongChan Kasing

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation