វង្សចន្ទ័ កាស៊ីង

វង្សចន្ទ័ កាស៊ីង

​មកពី ៖ សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation