យឹម ស៊ិនតារ៉ូ

យឹម ស៊ិនតារ៉ូ

Yim Sintaro

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning