ស្មាន់ ដេវីត

ស្មាន់ ដេវីត

Smann David

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation