ស្មាន់ ដេវីត

ស្មាន់ ដេវីត

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation