គីម ចាន់រស្មី

គីម ចាន់រស្មី

kim chanraksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network