ជាតិ វាសនា ឩត្តម

ជាតិ វាសនា ឩត្តម

Cheat Veasna Oudom

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming