យ៉ង់ អរិយា

យ៉ង់ អរិយា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning