យ៉ង់ អរិយា

យ៉ង់ អរិយា

Yang Akriya

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning