លី ឈុងគីម

លី ឈុងគីម

Ly Chhung Kim

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា-CUS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. C++OOP
  4. PHP & My SQL
  5. Website Design With CSS