ហម ចន្ទ័តារា

ហម ចន្ទ័តារា

Horm Chandara

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop