ណាត ធារ៉ា

ណាត ធារ៉ា

​មកពី ៖ Chenla University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃ