ណាត ធារ៉ា

ណាត ធារ៉ា

Nat Theara

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Chenla University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation