អ៊ួន សុខម៉េង

អ៊ួន សុខម៉េង

Uon Sok Meng

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++