ចាន់ ប៊ុនលី

ចាន់ ប៊ុនលី

Chan Bunly

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. VB.NET Database