កៃ ហ្វាអ៊ីលីន

កៃ ហ្វាអ៊ីលីន

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop