កៃ ហ្វាអ៊ីលីន

កៃ ហ្វាអ៊ីលីន

Kai Faelin

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop