ម៉ាត់ស៊េន អាឡាមីន

ម៉ាត់ស៊េន អាឡាមីន

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop