ពៅ ស៊ីមម៉ូវ

ពៅ ស៊ីមម៉ូវ

​មកពី ៖ Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop