ពៅ ស៊ីមម៉ូវ

ពៅ ស៊ីមម៉ូវ

Pov Simmov

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop