វេង សុបញ្ញា

វេង សុបញ្ញា

Veng Sopagna

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++