ប្រាក់ ឋបនវតី

ប្រាក់ ឋបនវតី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. JavaScript
  4. PHP & My SQL
  5. Website Design With CSS