ថូ សំរិទ្ឋ

ថូ សំរិទ្ឋ

Tho Samreth

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Acleda Bank

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++