ថូ សំរិទ្ឋ

ថូ សំរិទ្ឋ

​មកពី ៖ Acleda Bank

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++