រ៉េន ភារ៉ាត់

រ៉េន ភារ៉ាត់

Ren Phearat

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation